Regler och villkor hos Enklare

I den här texten redogörs för de regler och villkor som berör dig som ansöker om lån via Enklare. Här beskrivs ingående på vilket sätt vi hanterar dina personuppgifter samt på vilket sätt vi delar de med våra samarbetspartners.

Det är viktigt för oss på Enklare att du som kund känner dig trygg med vår personuppgiftshantering. För oss är det viktigt att bedriva ett aktivt arbete med att förbättra våra rutiner för hur vi hanterar information, med syftet att värna om våra kunders personliga integritet. En central del i det arbetet är att redogöra för hur vi samlar in informationen och hur den sedan hanteras. Det är många gånger i vår verksamhet som vi måste hantera dina personliga uppgifter – det handlar om att kunna ge dig så bra rådgivning som möjligt och att ta in de uppgifter som vi måste ha kännedom om för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag.  Exempel på när vi behöver samla in din information är om du gör en låneansökan hos oss eller när du kontaktar oss för frågor, eller när du klickar in dig på vår webbsida.

Ett skäl till att vi behöver samla in dina personuppgifter är att vi är skyldiga att göra det enligt svensk lag. Det handlar om att vi måste bidra i arbetet med att förebygga bedrägerier och andra typer av ekonomisk brottslighet – men också för att vi ska kunna möta de krav som Finansinspektionen ställer på oss som tillståndsgivet kreditinstitut. Vi samlar alltså inte bara in information för att kunna ge dig som kund så bra råd som möjligt, utan också för att vi är ålagda att göra det. Vi är även skyldiga att pröva huruvida du som kund är att betrakta som en PEP-person, person i politisk utsatt ställning och säkerställa att du inte är uppsatt på någon sanktionslista i EU. Det finns även olika situationer som gör att polisen och andra rättsvårdande myndigheter kan komma att begära ut information eller uppgifter från Enklare – i många fall är vi då skyldiga att lämna ut informationen.

Enklare fattar beslut automatiskt

Enklare fattar som regel beslut genom ett automatiskt förfarande, det vill säga att bedömningen av din låneansökan inte görs av en handläggare utan att den sker automatiskt av kreditgivarna vi samverkar med. Det är en bedömning som varierar från fall till fall – men ofta handlar om saker som din inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, skulder med mera. Du kan begära att få en manuell prövning av din ansökan, om särskilda skäl föreligger. En sådan begäran ska ställas till den kreditgivaren saken gäller.

Verksamhet som bedrivs i enlighet med lag och författningar

Det är mycket centralt för Enklare att verksamheten följer lagar och regler. Därför vidtar vi de brottsförebyggande åtgärder och övriga kontrollåtgärder som vi ska göra enligt olika lagar. Det kan innebära att vi gör en närmare kontroll på din identitet, kontrollerar om du är en person i politiskt utsatt ställning eller om du är föremål för någon av EU:s sanktionslistor. Detta är åtgärder vi är skyldiga att vidta. Om du som kund inte godtar att vi vidtar dessa åtgärder, så kan vi inte erbjuda dig våra tjänster.

Hur behandlas mina uppgifter?

Transparens är mycket viktigt i Enklares personuppgiftsarbete. Vi vill vara tydliga med hur vi samlar in dina uppgifter och hur de insamlade uppgifterna används. Primärt sker detta när du ansöker om lån hos oss och vi behöver kontrollera din identitet, samt ta en kreditupplysning på dig som sedan blir tillgänglig för de olika långivarna vi samarbetar med. Det är nödvändigt för att långivaren ska kunna bedöma din kreditvärdighet och betalningsförmåga. Men det kan också vara så att vi av rutinmässiga skäl, eller när det finns saklig grund att göra så, behöver inhämta uppgifter för att förebygga brott såsom penningtvätt. Den information vi inhämtar behöver – beroende på vilken teknisk lösning som används – vidarebefordras till kreditgivarna. Ibland kan det vara så att vi behöver skicka vidare ditt telefonnummer.

Personuppgiftsansvarig

Det är Enklare Ekonomi Sverige AB, organisationsnummer 556975-4814, som är ansvarig för personuppgifterna du lämnar till Enklare. Det är Enklare Ekonomi Sverige AB som är ansvarig för all information du lämnar till Enklare – oaktat i vilket format du lämnat uppgifterna eller i vilket ärenden. Vi hanterar alltid uppgifterna du lämnar till oss i enlighet med lagar och regler. Informationen delas endast med våra samarbetspartners – kreditgivarna – som ska bedöma din låneansökan. Det är enbart den information som de behöver som vi delar vidare. Vi hanterar alltid dina uppgifter med respekt för din integritet. Det finns mer information om vår personuppgiftshantering i våra olika policys – bland annat personuppgiftspolicyn.

Kreditupplysning – en förutsättning för att du ska beviljas lån

När du ansöker om lån hos Enklare så tar vi en kreditupplysning. Kreditupplysningen tas genom Upplysningscentralen, UF. Om ni är två personer som ansöker om lån, görs en kreditupplysning på båda er. Det är alltid bara en kreditupplysning som tas på respektive person – trots att kreditupplysningen kommer många kreditgivare till del via vår tjänst. Det beror på vårt avtal med UC – Upplysningscentralen. Det skickas ut en omfrågekopia när vi gör kreditupplysningen, för varje enskild kreditgivare som sedan tar del av den kreditupplysning vi har tagit så får du en ny omfrågekopia. Vilket innebär att du kan få flera olika omfrågekopior, trots att det bara tagits en kreditupplysning.

Särskilda villkor för att ansöka om lån genom Enklare

Du måste vara 18 år fyllda och ha full rättslig förmåga för att kunna ansöka om lån. Vidare finns det ett inkomstkrav – du får inte tjäna under 120 000 per år. Dessa villkor gäller alla låntagare – du som ansöker om lånet informerar då medlåntagarna om villkoren som de har godkänt.

Ansvarsbestämmelser

Enklare ger rekommendationer, råd och kalkyler utifrån uppgifter som du som kund lämnar till oss. Det är på grundval av det som vi ger råd och tips – vi kan inte hållas ansvariga för att kunder lämnar felaktig information till oss. I övrigt bör understrykas att de rekommendationer som vi ger är vägledning – det är alltid du som kund som slutligen måste fatta beslut och göra en samlad bedömning. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och det är upp till dig som kund att avgöra huruvida du vill följa råden eller inte. Det är vidare inte tillåtet att använda material från Enklare på ett otillåtet sätt – exempelvis att kopiera, distribuera eller modifiera material från oss på ett upphovsrättsstridigt sätt. Det är emellertid tillåtet att ladda ner material från oss för att användas för personligt bruk.

Arbete mot skuldsättning

Enklare erbjuder sina tjänster gentemot den som har förmåga att ta ett nytt lån och betala de lånekostnader som lånet medför. Det innebär att personer som inte har en ekonomi som klarar av att ta ett nytt lån – inte heller ska användas sig av Enklares tjänster.

Villkor kan förändras

Enklare är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen som följer lagar, regler och förordningar. Juridik är en föränderlig materia och när lagar ändrats måste de allmänna villkoren också förändras – därav förbehåller sig Enklare rätten att göra uppdateringar i villkoren. Du ombedes således att hålla dig informerad om eventuella ändringar i avtalsvillkoren.