Den Enklare Ordlistan

Nedan finner du en ordlista på vanligt förekommande termer inom lånebranschen sorterade i alfabetisk ordning

A

Amortering

Amortering betyder avbetalning på skuld. Amortering betyder inte att man betalar av hela skulden på en gång – utan amortering sker ofta stegvis. Ofta finns det en plan för hur en skuld ska betalas tillbaka genom amortering.

Amorteringskrav

Finansinspektionen, som är en myndighet under Finansdepartementet, har fastställt ett amorteringskrav för bolån. Det innebär att du måste amortera en viss procent av det totala lånebeloppet varje år, oftast är det 1 eller 2 procent per år.

Annuitetslån

Annuitetslån är en särskild lånetyp som innebär att du som låntagare amorterar ned lånet med samma summa varje månad, kvartal eller år tills lånet är avbetalt. Desto längre tid du amorterat på lånet – desto lägre blir räntan.

Autogiro

Autogiro är ett sätt att betala räkningar och andra utgifter som innebär att pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodatumet – det är du själv som bestämmer vilka utgifter och avtal som ska omfattas av autogiro.

B

Bank-ID

Bank-ID är ett e-legitimationssystem i Sverige. Bank-ID är en e-legitimation för smarttelefoner – du laddar ned Bank-ID i din telefon och kan sedan använda applikationen för att legitimera dig när du exempelvis utför bankärenden. Bank-ID är ett smidigt och säkert sätt att legitimera sig.

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är en registernotering som görs av ett svenskt kreditupplysningsföretag – en betalningsanmärkning indikerar på att du i något avseende har misskött ett privatekonomiskt åtagande. Det kan vara att du har skulder eller att du har missat att betala en räkning så att den gått till Kronofogden.

Blancolån

Blancolån är ett lån avsett för privat konsumtion. Du behöver inte ställa någon särskild säkerhet för att ta lånet, vilket också medför att blancolån som regel medför högre räntor och avgifter jämfört med andra låneformer.

C

Clearingnummer

Det är en del av ditt bankkontonummer. Clearingnumret identifierar vilken bank ett visst konto tillhör, det består ofta av de första 4 eller 5 siffrorna i ditt bankkontonummer.

Courtage

Courtage är en särskild avgift som du behöver erlägga när du handlar med aktier och fonder. Ibland består courtaget av en fast avgift och ibland av en rörlig avgift – vilket courtage du behöver erlägga kan bero på hur mycket du handlar.

CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och är en engelsk term som beskriver tanken om att företag ska ta ansvar för i vad mån de påverkar samhället, sett till bland annat miljö, hållbarhet och sociala aspekter.

D

Delbetalning

Delbetalning innebär att du inte betalar av en skuld, eller ett köp, direkt utan att du gör upp en plan för att betala av det över tid. Det är vanligt vid kreditköp, men även vid andra typer av lån.

Direktbetalning

Direktbetalning innebär att man erlägger betalning för ett köp eller en kredit direkt. Direktbetalning är en vanlig betalningsmetod när man handlar något på internet och sker som regel via betalkort.

E

E-legitimation

E-legitimation är ett samlingsnamn för de digitala tjänster som erbjuder människor i Sverige att ingå avtal, köpa saker och utföra bankärenden.

Effektiv ränta

Effektiv ränta avser lånets alla kostnader, det vill säga vad du årligen behöver betala i ränta och avgifter för ett lån du tar.

Emission

Emission handlar om att man ger ut fler aktier eller liknande finansiella värdeinstrument.

Enskild egendom

Enskild egendom är den egendom som inte blir föremål för bodelning vid äktenskapsskillnad eller när två sambos flyttar isär eller vid bodelning till följd av dödsfall.

F

Faktura

En faktura är en skriftlig handling som innehåller ett betalningskrav samt information om vad betalningskravet avser, samt vem som utställer betalningskravet och vem betalningskravet är utställt gentemot med mera.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet under Finansdepartementet som bland annat svarar för tillstånd och kontroll av banker och kreditinstitut.

Fullmakt

Fullmakt innebär att en person, fullmäktige, får i uppdrag att företa rättshandlingar för någon annan, huvudmannen. En fullmakt kan vara såväl muntlig som skriftlig.

Förvaltare

En förvaltare inom bank- och finans är en person med ansvar att förvalta andras pengar. Det kan ske i form av private banking, det vill säga förvaltning av privatpersons egendom, det kan även vara förvaltning i större skala – exempelvis i form av fondförvaltning.

G

Girera

Girera är en synonym till överföring. Gireringar sker av såväl privatperson och företag, som mellan privatpersoner och företag.

Gåvobrev

Gåvobrev är en rättshandling där någon, gåvogivaren, förklarar att någon annan, gåvotagaren, ska få viss egendom. I ett gåvobrev kan man reglera att gåvan ska bli gåvotagarens enskilda egendom.

Gåvoskatt

Gåvoskatt var en tidigare skatt på gåvor som fanns i Sverige. Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan januari 2005.

H

Handpenning

Handpenning är en slags förskottsbetalning på ett köp eller som en del av ett avtal. Vad avser avtal brukar en erlagd handpenning innebära en bekräftelse på att avtalet ska fullgöras.

Huvudlåntagare

Huvudlåntagare är den som har det huvudsakliga betalningsansvaret för ett lån. Huvudlåntagare kan ha en medlåntagare till lånet.

Huvudsökande

En huvudsökande är den som huvudsakligen ansöker om lånet. Huvudsökande benämns även den som är den person som huvudsakligen ansöker om att stå på ett visst avtal.

Hypotekslån

Ett hypotekslån är ett lån med säkerhet, till skillnad från blancolån. Bolån är det tydligaste exemplet på hypotekslån – där fastigheten utgör säkerhet för lånet.

I

Internetlån

Internetlån är ett lån som ansöks, och beviljas, via internet. Det är numera ett vanligt sätt att ta lån på.

Inbetalning

En inbetalning är en insättning av pengar i syfte att betala för en vara, tjänst eller dylikt. En inbetalning är en affärshändelse.

Inkasso

Inkasso är särskilda verksamheter som hjälper företag och privatpersoner att få betalt för sina fordringar. När du inte betalar en räkning kan fordringsägaren överlåta den till ett inkassoföretag som kan försöka tillse att du betalar den.

Inkassokrav

Ett inkassokrav är ett skriftligt betalningskrav från ett inkassoföretag om att du ska betala en viss fordran du är skyldig att betala.

K

Kapitalkostnad

Med kapitalkostnad avses ofta den totala kostnad som ett visst lån kostar dig. Det vill säga hur mycket du i slutändan kommer behöva betala för att slutreglera lånet.

Kapitalskuld

Om du som privatperson eller företag tar ett lån så utgör lånebeloppet själva kapitalskulden. Det vill säga om du tar ett lån på 40 000 kronor så är 40 000 kronor det som kallas för kapitalskuld.

Konsumtionslån

Konsumtionslån avser oftast lån som ska användas till privat konsumtion och som saknar säkerhet.

Kreditbedömning

Innan du lånar pengar eller köper pengar på kredit så kan det kommas att ta en kreditupplysning på dig, i syfte att säkerställa att du har tillräcklig betalningsförmåga.

L

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet är lån där du kan låna ett visst belopp utan att ställa någon säkerhet för lånet. Exempel på lån utan säkerhet är privatlån och blancolån.

Låneförmedlare

En låneförmedlare är ett bolag som förmedlar kontakt mellan den som vill erbjuda ett lån och den som vill ta ett lån.

Långivare

En långivare är en bank eller kreditinstitut som erbjuder lån och krediter till privatpersoner och företag.

M

Medlemslån

Medlemslån är en typ av privatlån som erbjuds i samarbete med en facklig organisation eller annan medlemsorganisation – syftet är att kunna erbjuda särskilt förmånliga lånevillkor.

Medlåntagare

En medlåntagare är en person som åtar sig att vara en del av låneavtalet – även om det inte är medlåntagaren som har för avsikt att låna pengar. Den som är medlåntagare ansvarar för lånet i lika hög utsträckning som huvudlåntagaren gör.

Medsökande

Medsökande är en person som skriver under en låneansökan tillsammans med huvudsökanden, i syfte att bli medlåntagare till lånet. En medsökande får genomgå samma kreditprövning som huvudsökanden.

Mikrolån

Mikrolån är en typ av lån där man får låna en mindre summa pengar och där pengarna betalas ut mycket snabbt.

N

Netto

Netto är ett ord som i praktiken betyder efter skatt. Om man anger att man tjänar en viss summa netto, innebär det således att man tjänar den summan efter skatt.

Nominell ränta

Nominell ränta är ett sätt att beräkna räntan för lånet som anges tydligt och transparent av respektive långivare. Om du ska låna 100 000 och räntan anges som 20 %, så är även den nominella räntan 20 %. Den nominella räntan tar inte hänsyn till avgifter som den effektiva räntan gör.

Nystartslån

Nystartslån är en särskild form av lån som är avsedda för de som önskar en nystart på sin ekonomi, genom att få nya pengar för att kunna betala av gamla lån och kreidter.

NAV-kurs

NAV-kurs är ett annat namn för fondkurs. NAV-kursen beräknas i realtid, varje gång någon handlar i fonden.

O

Ocker

Med ocker menas oskäliga avtalsvillkor i fråga om lån och krediter. Ocker har länge varit förbjudet i Sverige och den aktör som erbjuder ockervillkor kan bli ansvarig inför såväl Finansinspektionen som allmän domstol.

Omstartslån

Omstartslån är precis som nystartslån en låneform som syftar till att hjälpa personer med betalningsanmärkningar och skulder, genom att erbjuda ett nytt lån så att de kan betala av de skulder som ligger.

P

Pantbrev

Om man ska ta ett lån med krav på säkerhet, så är det genom ett pantbrev som den säkerheten dokumenteras.

Personupplysning

Personupplysning är samma typ av upplysning som en kreditupplysning.

Privatlån

Privatlån är ett lån avsett för privat konsumtion utan krav på att låntagaren ska ställa någon säkerhet för privatlånet.

Påminnelseavgift

Den som inte erlägger betalning i föreskriven tid kan bli debiterad en påminnelseavgift.

R

Rak amortering

När rak amortering föreligger så är amorteringsplanen rak – det vill säga man amorterar med samma summa vid varje amorteringstillfälle.

Reporänta

Reporänta är ett annat namn för den svenska styrräntan. Reporäntan bestäms av riksbanken.

Ränta

Ränta är kostnaden du betalar för att låna pengar, alternativt den ersättning du får för att sätta in pengar på ett sparkonto.

Ränta på ränta

Det är den ekonomiska effekt som uppkommer när man sparar pengar och pengarna växer givet räntan, och sedan växer pengarna som har växt med räntan i sin tur.

S

Samlingslån

Samlingslån är en typ av lån som innebär att man slår ihop flera mindre lån till en och samma lån i syfte att få bättre kreditvillkor.

Skuldebrev

Skuldebrev är en rättshandling som reglerar vad som gäller när någon har en skuld till någon annan, exempelvis villkor för avbetalning, ränta och övriga villkor.

SMS-lån

SMS-lån innebär att du kan låna pengar mycket snabbt via din telefon, exempelvis för att finansiera en oförutsedd utgift.

Snabblån

Snabblån är ett ord som beskriver flera olika typer av lån där du får pengarna mycket snabbt, men där räntan kan vara något högre än vid konventionella lån.

T

Tilläggslån

Tilläggslån är en möjlighet att öka på ett befintligt lån – exempelvis ett sätt att öka på ett bostadslån för att kunna finansiera en renovering.

Topplån

Topplån är toppen av det lån man tar för att köpa en bostad i Sverige, topplånet avser ofta delen i lånet som ligger mellan 70- 85 % av köpeskillingen och som kompletterar bottenlånet.

Totalbelopp

Totalbelopp vid ett köp är den totala kostnad du ska erlägga för köpet.

Trygghetsförsäkring

En trygghetförsäkring är en försäkring som ger dig extra trygghet i händelse av att du skulle bli sjuk, råka ut för arbetsskada eller annan oförutsedd skada.

U

UC

UC, Upplysningscentralen, är Sveriges största upplysningsföretag. De utför stora delar av de kreditupplysningar som tas i Sverige.

Utbetalning

Utbetalning är en ekonomisk händelse när pengar betalas ut till ett visst konto.

Utbetalningsdag

Den dag en viss utbetalning ska ske, exempelvis finns särskilda utbetalningsdagar för olika socialförsäkringsförmåner.

Utebliven betalning

Utebliven betalning innebär att du inte har fått betalt för något som du skulle ha fått betalt för.

V

Valutadag

Med valutadag avses den dag då pengar som satts in på ett konto kan användas.